محورهای همایش

صفحه اصلی > محورهای همایش

الف: علوم تربیتی
 1. تعليم و تربيت اسلامي
 2. برنامه ریزی آموزشی
 3. آموزش و پرورش ابتدایی
 4. آموزش پیش دبستانی
 5. تکنولوژی آموزشی
 6. برنامه ریزی درسی
 7. تحقیقات آموزشی
 8. مديريت آموزشي
 9. آموزش الكترونيك
 10. اخلاق اسلامي
ب: مطالعات اجتماعی
 1. پژوهش علوم اجتماعی
 2. علوم ارتباطات اجتماعی
 3. مطالعات زنان و خانواده
 4. مردم شناسی
 5. جامعه شناسی
 6. جمعیت شناسی
 7. مددكاري اجتماعي
 8. برنامه ريزي رفاه اجتماعي
 9. مطالعات راهبردي فرهنگ
 10. مديريت و برنامه ريزي امور فرهنگي
پ: روانشناسی
 1. روانشاسی بالینی
 2. روانشناسی تربیتی
 3. روانشناسی شخصیت
 4. روانشناسی صنعتی و سازمانی
 5. روانشناسی عمومی
 6. سنجش و اندازه گیری(روان سنجی)
 7. فلسفه تعلیم و تربیت
 8. برنامه ریزی درسی
 9. روانشناسی سلامت
 10. روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی
ت: محور ويژه
 1. اقتصاد و فرهنگ با عزم ملّی و مدیريت جهادي
 2. علوم تربیتی
 3. علوم روانشناسی
 4. علوم اجتماعی و فرهنگي
 5. ساير مباحث مرتبط